Regulaminy

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowo - Szkoleniowego ZAGŁĘBOCZE

I. Postanowienia ogólne
1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia. Nie zgłoszenie w recepcji dodatkowej osoby nocującej w domku równoznaczne jest z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł/ doba.
4. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
5. Ośrodek NIE ZEZWALA na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich oraz innych spotkań masowych na terenie ośrodka.

II. Zasady zakwaterowania
1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w domkach, na polu namiotowym i kempingowym, zgodnie z Cennikiem usług i Warunkami rezerwacji.
2. Doba hotelowa w domkach trwa od godz. 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego, na polu namiotowym i kempingowym trwa od godz. 12.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:

‐ dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
‐ wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według Cennika,
‐ pozostawienia kaucji zwrotnej w wysokości: 200 zł/ domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku, pod warunkiem, że goście przestrzegali regulaminu pobytu.

4. W godzinach od 22.00 do 8.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom: ‐ będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

‐ które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
‐ które nie poinformowały kierownictwa o organizacji imprez zorganizowanych (wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, zakończenia sezonu piłkarskiego, zakończenia szkoły itp.).

6. Przekazanie i zdanie domku lub miejsca biwakowego następuje w obecności personelu Ośrodka.
7. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
8. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 100 zł lub dorobieniem go na własny koszt.
9. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
10. W domkach zabrania się w szczególności:

‐ palenia tytoniu,
‐ chodzenia w butach na szpilkach,
‐ wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce),
‐ pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.

11. Namioty i przyczepy kempingowe ustawia się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, po dokonaniu meldunku w Recepcji i opłaceniu pobytu.
12. Na terenie pola namiotowego/ kempingowego zameldowani Goście mogą bezpłatnie korzystać z:

‐ ujęcia wody,
‐ oświetlenia,
‐ koszów na śmieci,
‐ sanitariatów: toalety, umywalki, ciepła i zimna woda,

13. Na terenie pola namiotowego/ kempingowego w szczególności zabrania się:

‐ kopania rowów i dołów,
‐ niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,
‐ niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.

III. Przepisy porządkowe
1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
4. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli oraz w Recepcji.
6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
7. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
8. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.

IV. Zasady parkowania pojazdów
1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) na teren Ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z Cennikiem Usług.
2. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.

V. Zasady pobytu zwierząt
1. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych z wyjątkiem zwierząt: agresywnych, chorych, jadowitych.
2. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:

‐ wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z Cennikiem,
‐ posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia,
‐ zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów przeznaczonych na legowisko,
‐ sprzątania po nim nieczystości, ‐ wyprowadzania czworonoga w kagańcu i na smyczy.

3. Stanowczo zabrania się:
‐ wprowadzania zwierząt na plażę,
‐ kąpieli zwierząt w jeziorze,
‐ pobytu zwierząt na terenie placu zabaw, restauracji, sanitariatów.

VI. Zgoda na udostępnienie wizerunku
Pobyt w Ośrodku jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku gości i ich podopiecznych, w zakresie promocji i dokumentacji działalności Ośrodka Wypoczynkowo ‐ Szkoleniowego ZAGŁĘBOCZE. Oświadczenie o jakim mowa jest równoznaczne z wyrażeniem przez gości i ich podopiecznych zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

VII. Postanowienia końcowe
1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2013 r.
4. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

- załącznik nr 1 - Warunki rezerwacji
- załącznik nr 2 - Regulamin korzystania z domku 2 OSOBOWEGO DE LUX
- załącznik nr 3 - Regulamin korzystania z domku 4 OSOBOWEGO DE LUX
- załącznik nr 4 - Regulamin korzystania z domku 6 OSOBOWEGO DE LUX DREWNIANEGO
- załącznik nr 5 - Regulamin korzystania z domku 6 OSOBOWEGO DE LUX MUROWANEGO
załącznik nr 6 - Regulamin kempingu
- załącznik nr 7 - Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego
- załącznik nr 8 - Regulamin Wypożyczalni Rowerów Turystycznych
załącznik nr 9 - Regulamin pobytu zwierząt

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowo - Szkoleniowego ZAGŁĘBOCZE

Domki do wynajęcia:
www.lukcze.pl
www.jeziorobialka.pl
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ